بانک کارآفرین شفاف ترین عملکرد مالی را داشته است
مدیرعامل بانک کارآفرین در جمع روسای شعب ؛

بانک کارآفرین شفاف ترین عملکرد مالی را داشته است

اخبار پولی مالی- بررسی آمارهای مختلف از عملکرد بانک کارآفرین که به تائید بانک مرکزی نیز رسیده است نشان می دهد بانک کارآفرین یکی از کم اشکال ترین،کم ایراد ترین ترازنامه در شبکه بانکی هستیم.