تخفیف اختصاصی و مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها
با دستور و تاکید وزیر اقتصاد انجام می‌شود؛

تخفیف اختصاصی و مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها

اخبار پولی مالی_ صندوق تامین خسارتهای بدنی دو پیشنهاد "تخفیف اختصاصی و مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها" و "تعیین حق بیمه موتورسیکلت‌های برقی مشابه موتورهای گازی" را در راستای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد به ویژه دارندگان موتورسیکلت و در چارچوب اختیارات و ظرفیت قانون بیمه اجباری شخص ثالث ارائه داده است.