تخفیف‌های ویژه بیمه ایران برای دارندگان بیمه های زندگی

تخفیف‌های ویژه بیمه ایران برای دارندگان بیمه های زندگی

اخبار پولی مالی_ شرکت سهامی بیمه ایران به منظور حمایت و تکریم بیمه گذاران بیمه های زندگی این شرکت تخفیف های ویژه ای را برای آن دسته از بیمه گزاران بیمه های زندگی که حداقل دو سال از شروع بیمه نامه آنان گذشته و دارای بیمه نامه فعال باشند، در نظر گرفته است.