تحول در بانک از مسیر تحول در بانکداری دیجیتال می گذرد
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران:

تحول در بانک از مسیر تحول در بانکداری دیجیتال می گذرد

اخبار پولی مالی_ تحول و تغییر اساسی در ساختار بانکداری دیجیتال و ایجاد بسترهای مناسب و لازم در حوزه فناوری با تمرکز بر نیازها و ارائه یک حس خوب، تجربه خاص و مطلوب از خدمات به مشتریان در بانک لازم و ضروری است.