تجاری سازی ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب بانکی
مدیر اداره نرم‌افزار بانک مرکزی خبر داد:

تجاری سازی ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب بانکی

اخبار پولی مالی_ مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با بیان اینکه از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون 12 میلیون و 300 هزار حساب تجاری‌سازی شده است، بر لزوم تسریع در پیوستن ۱۵ بانک باقی مانده به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تأکید کرد.