نماد معاملاتی «تفارس» در تابلوی زرد بازار پایه درج شد
به عنوان دویست و شصت و نهمین نماد معاملاتی:

نماد معاملاتی «تفارس» در تابلوی زرد بازار پایه درج شد

اخبار پولی مالی- شرکت تامین سرمایه خلیج فارس به عنوان دویست و شصت و نهمین نماد معاملاتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با نماد «تفارس»در فهرست اوراق بهادر بازار پایه فرابورس ایران درج گردید.