تداوم حمایت های تامین سرمایه تمدن از بخش تولید

تداوم حمایت های تامین سرمایه تمدن از بخش تولید

اخبار پولی مالی_ سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد رکوردار بیشترین تامین مالی جمعی از نظر تعداد و ارزش تامین مالی در بازار سرمایه کشور با هدف حمایت از افزایش تولید و فروش محصولات دامپروری، تامین مالی شرکت کشت، صنعت و دامپروری افق قلعه پارسیان را آغازکرد.

پایدارترین سکوی تامین مالی جمعی ۵۰۰۰میلیارد ریالی شد
پیشتازی تامین سرمایه تمدن در تامین مالی خرد

پایدارترین سکوی تامین مالی جمعی ۵۰۰۰میلیارد ریالی شد

اخبار پولی مالی_ سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد تامین سرمایه تمدن پایدارترین سکو در حوزه تامین مالی خرد در بازار سرمایه کشور است از ابتدای راه اندازی از دی ماه سال 1400تا به امروز 29شرکت به ارزش بیش از 5000میلیارد ریال از این بستر تامین مالی شده اند.