تدارک اجرای مسکن ملی در شهرهای جدید
تکمیل مسکن مهر شتاب می گیرد

تدارک اجرای مسکن ملی در شهرهای جدید

اخبار پولی مالی- مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در جلسه کاری مشترک که با هدف تسریع فرآیند ساخت و تامین مسکن ارزان برگزار شد، نسبت به اجرای دو اقدام کلیدی در این مسیر توافق کردند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400