صدور مجوز اوراق بیمه اتکایی برای اولین بار
در ششمین هفته از پویش فناورانه سه‌شنبه‌های نوآورانه صنعت بیمه مطرح شد:

صدور مجوز اوراق بیمه اتکایی برای اولین بار

اخبار پولی مالی-صدور مجوز اوراق بیمه اتكایی برای اولین باربرای اولین بار در صنعت بیمه، مجوز صدور اوراق بیمه اتکایی برای ۳ شرکت بیمه ملت، اتکایی ایران معین و اتکایی امین از سوی بیمه مرکزی صورت گرفت.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک سپه بانک سپه تامین سرمایه تمدن
تولید سبز