بیمه سرمد افزایش سهم خود از بازار بیمه را هدف گرفت
برگزاری همایش مدیران و روسای شعب بیمه سرمد

بیمه سرمد افزایش سهم خود از بازار بیمه را هدف گرفت

اخبار پولی مالی_ بر اساس برنامه، بیمه سرمد در سال 1401 باید پرتفوی سه هزار میلیارد تومانی را محقق کند که دستیابی به این پرتفوی در صنعت بیمه که یک صنعت 115 هزار میلیارد تومانی است، دور از دسترس نیست.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی