بیمه آسیا و سازمان امور مالیاتی، تفاهم نامه امضا کردند
برای چهارمین سال متوالی :

بیمه آسیا و سازمان امور مالیاتی، تفاهم نامه امضا کردند

اخبار پولی مالی- بیمه آسیا برای چهارمین سال متوالی با انعقاد تفاهم نامه بیمه ای با سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه امور بیمه ای این سازمان را اعم از بیمه های درمانی، بیمه های اموال و بیمه های زندگی، به انجام می رساند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400