بیمه ایران ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد
در جهت تکریم بیمه گذار و با حضور مدیرعامل؛

بیمه ایران ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

اخبار پولی مالی_ در جهت تکریم بیمه گذار، چک خسارت علی الحساب به مبلغ 100 میلیارد ریال با حضور مدیرعامل بیمه ایران در مشهد، به مدیر کارخانه گراند صنعت خراسان پرداخت شد.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز