اهدای یک دستگاه اکسیژن ساز توسط بانک رفاه
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت:

اهدای یک دستگاه اکسیژن ساز توسط بانک رفاه

اخبار پولی مالی- بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی، یک دستگاه اکسیژن ساز به بیمارستان بعثت همدان اهدا کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400