چالش های بازار نوپای سیمان در بورس چیست؟
اخبار پولی مالی گزارش می دهد؛

چالش های بازار نوپای سیمان در بورس چیست؟

اخبار پولی مالی، کارشناس بورس کالا: یکی از چالش های صنعت سیمان قیمت گذاری های دستوری است که ورود سیمان به بورس کالا، برای رهایی از این شیوه قیمت گذاری و  شفافیت بیشتر در این بازار اتفاق افتاد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی