اصلی ترین چالش برون سازمانی فولاد هرمزگان

اصلی ترین چالش برون سازمانی فولاد هرمزگان

اخبار پولی مالی-در حالی که فولاد هرمزگان به دنبال اجرای طرح های توسعه ای است و معتقد است حیات یک مجموعه تولیدی وابسته به طرح های توسعه است، کمبود برق و گاز به عنوان چالشی برون سازمانی می تواند طی کردن این مسیر را نفس گیر کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی