چالش‌های صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب و کار
علیرضا حجتی :

چالش‌های صنعت بیمه در مسیر بهبود فضای کسب و کار

اخبارپولی مالی- صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع کنندگی ریسک و تامین کنندگی منابع مالی بلند مدت در اقتصاد و به دلیل وجود رشته‌های مختلف بیمه ای که نقش هماهنگ کنندگی بازار های مالی را برعهده دارند، می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی کند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز