بهبود بازار؛ هدف اصلی قانون

بهبود بازار؛ هدف اصلی قانون

اخبار پولی مالی- بازارگردانی نباید به معنای نوسان گیری باشد و الزام شده که شرکت ها اقدام بازارگردانی کنند. همچنین باید گفت بازارگردانی فقط و فقط نوسان گیری شده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز