پرداخت ٨ هزار و ١٣٣ فقره تسهیلات توسط بانک صادرات
به طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت اختصاد یافت

پرداخت ٨ هزار و ١٣٣ فقره تسهیلات توسط بانک صادرات

اخبار پولی مالی- ​​تسهیلات حمایتی پرداختی بانک صادرات ایران به طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت بیش از ٦٣٠٠ درصد افزایش یافت و به رقم ٨ هزار و ١٣٣ فقره رسید.​​