موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و بنگلادش امضا شد
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور؛

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و بنگلادش امضا شد

اخبار پولی مالی_ موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران و رییس شورای ملی درآمد جمهوری مردمی بنگلادش رسید.