داتین در بلوط سرمایه‌گذاری کرد
ورود داتین به حوزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خرد

داتین در بلوط سرمایه‌گذاری کرد

اخبار پولی مالی_ داتین با هدف توسعه فراگیری مالی و توانمندسازی مالی افراد جامعه، روی اپلیکیشن پس‌انداز خرد و سرمایه‌گذای خودکار بلوط سرمایه‌گذاری کرد.