بسته حمایتی دولت محرک درآمدی صنایع بورسی است
سرپرست فرابورس ایران:

بسته حمایتی دولت محرک درآمدی صنایع بورسی است

اخبار پولی مالی- دولت باید انتشارهای خود را که در سال‌های قبل در انتهای سال انجام می‌شد در طول سال تقسیم‌بندی کند و در زمان‌هایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای منابع مازاد برای خرید این اوراق هستند این اقدام را انجام دهد.