پست بانک برای شرکت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات بسته‌های ویژه‌ای طراحی و اجرا می‌کند
بهزاد شیری مدیرعامل بانک:

پست بانک برای شرکت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات بسته‌های ویژه‌ای طراحی و اجرا می‌کند

اخبار پولی مالی_ پست بانک ایران دو ماموریت مهم را سرلوحه کار قرار داده است، ماموریت اول بانکداری خرد و تامین مالی خانوار است و بر اساس آخرین اساسنامه بانک، ماموریت دوم، به صورت اختصاصی، به بانکداری شرکتی در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات توجه دارد و بسته‌های ویژه‌ای برای این بخش طراحی واجرا می کند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز