برگزاری نشست تخصصی درخصوص به کارگیری ارز دیجیتال بانک مرکزی در نظام مالی ایران

برگزاری نشست تخصصی درخصوص به کارگیری ارز دیجیتال بانک مرکزی در نظام مالی ایران

اخبار پولی مالی_ مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی ایران و پژهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به صورت مشترک اقدام به برگزاری نشست تخصصی با موضوع" ملاحظات پیش رو در به کارگیری ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در نظام مالی ایران" می کند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز