پرداخت بیش از ۴۴میلیارد ریال به محموله برنج وارداتی توسط بیمه ایران

پرداخت بیش از ۴۴میلیارد ریال به محموله برنج وارداتی توسط بیمه ایران

اخبار پولی مالی_ خسارت برنج وارداتی شرکت صنعت پخش مژده به مبلغ ۴۴/۰۸۵/۱۳۰/۲۳۶ ریال از محل بیمه نامه حمل کالای وارداتی این شرکت، در جلسه ای با حضور احمد صفرزاده معاون فنی، مجید رحمتی مدیر کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل و ساکت مدیر عامل شرکت پخش مژده، پرداخت شد.