فرآیندمحوری از ارکان مهم تعالی سازمانی
مدیر سیستم‌ها، برنامه و بودجه گل‌گهر مطرح کرد:

فرآیندمحوری از ارکان مهم تعالی سازمانی

اخبار پولی مالی-مدیر سیستم ها، برنامه و بودجه شرکت گل گهر گفت: امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها، دستیابی به روش‌هایی برای بهبود فرآیندهاست. به همین منظور سازمان‌ها با اتخاذ رویکردها و انتخاب الگوهای متعدد و مورد نیاز سازمان، فرآیندهای کسب‌وکار را در مجموعه خود مدیریت می‌کنند و از این طریق میزان کارایی و اثربخشی این فرآیندها را می‌سنجند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز