«برات الکترونیک» بانک آینده، ابزار اعتباری نوین تأمین مالی در زنجیره تأمین

«برات الکترونیک» بانک آینده، ابزار اعتباری نوین تأمین مالی در زنجیره تأمین

اخبار پولی مالی_ بانک آینده به عنوان پیش‌رو در صدور «سفته و برات الکترونیکی»، با ایجاد این خدمت جدید، دسترسی مردم و کسب‌و‌کارها به ‌این اوراق تجاری را تسهیل کرده و مشتریان بانک به آسانی می‌توانند به‌صورت غیرحضوری سفته و برات‌ مورد نیاز خود را در سامانه سفته و برات الکترونیک صادر یا دریافت کنند.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک صادرات بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز