دولت باید بدهی خود به بانک های دولتی را تسویه کند
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس :

دولت باید بدهی خود به بانک های دولتی را تسویه کند

اخبار پولی مالی- بدهی های تائید شده دولت به بانک ملی نزدیک به پنجاه هزار میلیارد تومان می باشد، لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک بصورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400