مسائل ارزی کشور نباید به اندازه کنونی دچار تعدد دستورالعمل باشد
حسین زاده در حضور محسنی اژه ای:

 مسائل ارزی کشور نباید به اندازه کنونی دچار تعدد دستورالعمل باشد

اخبار پولی مالی- رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در حضور رئیس قوه قضاییه، تعارض فعالیت ستادها و کمیته‌هایی که مسئولیت حمایت از تولید را بر عهده دارند را مغایر با سیاست های کلان کشور خواند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400