پرداخت ۹۸هزارمیلیارد ریال تسهیلات به ۵ بخش مهم اقتصادی توسط بانک ایران زمین

پرداخت ۹۸هزارمیلیارد ریال تسهیلات به ۵ بخش مهم اقتصادی توسط بانک ایران زمین

اخبار پولی مالی_ صنعت کشور در دو سه سال گذشته بابت اعمال تحریم‌های ظالمانه دچار ضرر‌هایی شد که بخشی از این تأثیرات در بخش خصوصی منجر به تعدیل نیرو شد مسئله‌ای که نقش بانک‌ها را در حمایت از واحد‌های تولیدی دوچندان کرد. بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۰ حضور قابل توجهی در پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی داشت.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز