میراث بحران بدهی روحانی به روایت آمار

میراث بحران بدهی روحانی به روایت آمار

اخبار پولی مالی_ یکی از بحران هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است که شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین المللی پول دید.