اولویت بانک کشاورزی تامین منابع ارزی نهاده های کشاورزی است
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی:

اولویت بانک کشاورزی تامین منابع ارزی نهاده های کشاورزی است

اخبار پولی مالی- تامین منابع ارزی واردات نهاده های کشاورزی از اولویت های این بانک است و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارز مورد نیاز نهاده های کشاورزی تامین خواهد شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز