آغاز بکار همایش تبیین دیدگاهها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی در ‏سراسر کشور

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاهها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی در ‏سراسر کشور

اخبار پولی مالی_ با حضور اعضای هیات عامل، معاونان و روسای ادارات کل و حوزه های سراسر کشور نخستین همایش ‏تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در سراسر کشور در چارچوب ‏سیاست های سال جاری در بابلسر آغاز بکار کرد.‏