انتشار عکس و مشخصات امنیتی چک موردی
توسط بانک ملی ایران صورت گرفت؛

انتشار عکس و مشخصات امنیتی چک موردی

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران به تازگی و برای نخستین بار در نظام بانکی، از خدمت جدید خود با عنوان «چک موردی» رونمایی کرده، اما این چک ها چه مشخصاتی دارند؟