ضرورت اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری در کشور
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد:

ضرورت اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری در کشور

اخبار پولی مالی- با همکاری شورای پول و اعتبار و تدابیر و تمهیدات ویژه شورای هماهنگی بانک ها در صدد هستیم تا با اصلاح متغیرها و قوانین پولی و بانکی با بسیج امکانات، دولت را در مسیر تحول و توسعه یاری کنیم.