حمایت بانک ملت از بخش های اقتصادی راهبردی
با انعقاد تفاهمنامه های همکاری صورت می گیرد:

حمایت بانک ملت از بخش های اقتصادی راهبردی

اخبار پولی مالی_رویکرد بانک ملت در توسعه همکاری ها صنایع و بخش های اقتصادی راهبردی است و این بانک در تلاش است منابع بانک و سپرده گذاران در بخش هایی مصرف شود که بازدهی مناسب و ریسک پایینی دارد.