جهش ۱۰۴ درصدی عملکرد بانک ملت
درخرداد ماه سال 1400 صورت گرفت:

جهش ۱۰۴ درصدی عملکرد بانک ملت

اخبار پولی مالی- بانک ملت با سرمایه بیش از 26 هزار میلیارد تومان و ارزش بازار 85 هزار میلیارد تومانی، همچون گذشته، صدرنشینی خود را در خالص تراز عملیاتی بانک های بورسی تحکیم و ارتقاء بخشید.