رشد ۱۰ برابری ساخت و ساز در مجموعه بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد:

رشد ۱۰ برابری ساخت و ساز در مجموعه بانک مسکن

اخبار پولی مالی_ اخذ تاییدیه‌های ایمنی و انجام الزامات آتشنشانی برای ساختمان‌های برند بانک مسکن الزامی است و دستوالعمل‌های مرتبط باید مد نظر قرار گیرد.