بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران با وجود تشدید تحریم‌های غیرقانونی
تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی در واشنگتن:

بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران با وجود تشدید تحریم‌های غیرقانونی

اخبار پولی مالی_ در دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول بر بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورمان در ۲ سال گذشته باوجود تحریم ها تاکید شد.