تصویب اساسنامه جدید جامعه صرافان

تصویب اساسنامه جدید جامعه صرافان

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی اعلام کرد جلسه مجمع عمومی فوق العاده جامعه صرافان با دستورات جلسه "تصویب اساسنامه جدید" و سایر موارد در اختیار مجمع با محوریت "افزایش نقش جامعه صرافان" با حضور جمع کثیری از صرافان برگزار شد.