منابع مسدود شده ارزی قابل استفاده شد
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد؛

منابع مسدود شده ارزی قابل استفاده شد

اخبار پولی مالی_ در بازار آزاد هم ورود خواهیم کرد و شروع به نرخ سازی می کنیم لذا  بانک مرکزی نرخ سازی را از این به بعد با اقدامات خود انجام خواهد داد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز