رشد اقتصادی کشور به ۴.۱ درصد رسید
در ۹ ماهه سال 1400

رشد اقتصادی کشور به ۴.۱ درصد رسید

اخبار پولی مالی- توليد ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به قيمت‌های ثابت سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب از افزايش 4.1 و 3.4 درصدی برخوردار بوده است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز