کاهش حجم نقدینگی در فرودین ماه ۱۴۰۱
معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد:

کاهش حجم نقدینگی در فرودین ماه ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی- با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب یافته خود استفاده کرده است.

اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه دی تامین سرمایه امین
تولید سبز