بازنگری و بهبود دستورالعمل گواهی اعتبار مولد
در راستای ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی؛

بازنگری و بهبود دستورالعمل گواهی اعتبار مولد

اخبار پولی مالی- بازنگری و بهبود دستورالعمل گواهی اعتبار مولدبانک مرکزی در راستای ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق توسعه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای، دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی زنجیره تأمین را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز