نگرش «بهزادپور» در صنعت جریان می یابد
از صندوق تا بیمه مركزی

نگرش «بهزادپور» در صنعت جریان می یابد

اخبار پولی مالی- بدنه صندوق تامین خسارت های بدنی هرچند که در روزهای آینده در حیطه سازمانی ارتباط مستقیم کاری با این سرمایه فکری کشور نخواهد داشت و چنین تالمی اکنون در نیروی انسانی سازمان احساس می شود اما اشاعه تفکرات مدیریتی او در صنعت بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهادی بالادستی مایه مسرت و امید افزایی است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز