نوسازی ١٧ هزار مسکن روستایی با تسهیلات بانک صادرات
ر ١٥ ماه اخیر صورت گرفت:

نوسازی ١٧ هزار مسکن روستایی با تسهیلات بانک صادرات

اخبار پولی مالی- ١٧ هزار و ٦٢٧ مسکن روستایی در اقصی نقاط کشور در ١٥ ماه اخیر با پرداخت هشت هزار و ٦٣٢ میلیارد ریال تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بانک صادرات ایران در مقابل حوادث غیرمترقبه مستحکم شدند.