عملیاتی شدن سامانه محچک در بانک سرمایه
حسب دستور بانک مرکزی صورت گرفت:

عملیاتی شدن سامانه محچک در بانک سرمایه

اخبار پولی مالی- حسب دستور بانک مرکزی و در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح قانون صدور چک، سامانه «محچک» (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) در بانک سرمایه عملیاتی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی