تمدید تاریخ اعتبار کارت های بانک رفاه کارگران
بدون مراجعه حضور مشتریان به شعب صورت می گیرد:

تمدید تاریخ اعتبار کارت های بانک رفاه کارگران

اخبار پولی مالی- تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران که زمان انقضای آنها فرا رسیده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب، تا پایان خرداد ماه سال 1401 تمدید ‌شد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز