ضرورت حمایت شبکه بانکی از صنعت نفت، گار و پتروشیمی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد:

ضرورت حمایت شبکه بانکی از صنعت نفت، گار و پتروشیمی

اخبار پولی مالی_ صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دارای کارکردهای بسیار اثربخشی در اقتصاد و صنعت کشور است و با توجه به نقش ارزآوری این صنعت، ضرورت دارد تا شبکه بانکی بیش از پیش از آن حمایت کند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز