دامنه کاربرد تنخواه کارت رفاه افزایش یافت
با هدف جلب رضایت مشتریان :

دامنه کاربرد تنخواه کارت رفاه افزایش یافت

اخبار پولی مالی- با هدف جلب رضایت مشتریان، دامنه کاربرد خدمت الکترونیک جدید بانک رفاه کارگران مبتنی بر بهبود فرآیندهای مرتبط با خدمات رفاه کارت، افزایش یافت.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز