ضرورت افزایش سرمایه بانک رسالت جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه
بانک مرکزی تاکید کرد؛

ضرورت افزایش سرمایه بانک رسالت جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه

اخبار پولی مالی-بانک مرکزی در مجوزی که برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک رسالت صادر کرده، تاکید کرد که ضرورت دارد این بانک از توزیع سود به استثنا حداقل مقرر در قانون تجارت خودداری کرده و آن را صرف افزایش سرمایه جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه خود کند.

ضرورت افزایش سرمایه بانک رسالت جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه
بانک مرکزی تاکید کرد؛

ضرورت افزایش سرمایه بانک رسالت جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه

اخبار پولی مالی-بانک مرکزی در مجوزی که برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک رسالت صادر کرده، تاکید کرد که ضرورت دارد این بانک از توزیع سود به استثنا حداقل مقرر در قانون تجارت خودداری کرده و آن را صرف افزایش سرمایه جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه خود کند.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز